آثار باستانی شهر دامغان

زمان ارائه: آذر ماه ۱۳۸۶

میزبان: مدرسه‌ی راهنمایی روزبه

زبان: توضیحات و فایل ویدیوی سمینار هر دو به زبان فارسی ارائه شدند.

دانلود ویدیو: Ogg Video, MPEG2, 512Kb MPEG4

دانلود مقاله: damghan.pdf

تدوین ویدیو: سیدمحمدمسعود صدرنژاد

نویسنده‌ی مقاله: مصطفی میرعبدالله، احسان میرعبدالله

صفحه‌بندی و ویرایش مقاله: سیدمحمدمسعود صدرنژاد

گردآوری تصاویر: احسان میرعبدالله

موسیقی متن: یانی

استاد راهنما: مقدم