کد زیر ۲ عدد می‌گیرد و عدد بزرگتر را چاپ می‌کند:

#include <stdio.h>
int main()
{
  int a, b;
  scanf("%d %d", &a, &b);
  if(a>b)
    printf("%d",a);
    else
      printf("%d",b);
  return 0;
}