برای ورود به محیط CLI مای‌اسکیوال:

mysql -u root -p

پارامترهای ما در این دستورالعمل عبارتند از:

database=joomladb
user=joomlauser
password=joomlapassword:

ساخت دیتابیس و کاربر آن:

CREATE DATABASE joomladb;
CREATE USER joomlauser@localhost;
SET PASSWORD FOR joomlauser@localhost= PASSWORD("joomlapassword");

اعطای دسترسی‌های مربوط به دیتابیس به کاربر آن:

GRANT ALL PRIVILEGES ON joomladb.* TO joomlauser@localhost IDENTIFIED BY 'joomlapassword';

در پایان:

FLUSH PRIVILEGES;
exit

نکات تکمیلی:

برای بک‌آپ‌گیری از دیتابیس:

mysqldump -u USER -p DATABASE > filename.sql

برای ریستور کردن دیتابیس:

mysql -u root -p[root_password] [database_name] < dumpfilename.sql

برای پاک کردن دیتابیس:

drop database <db_name>;
FLUSH PRIVILEGES;

برای دادن تمام دسترسی‌ها به یک namespace از دیتابیسها:

grant all privileges on `namespace\_%`.* to 'dbuser'@'localhost' ;