راهنمای تنظیم (set)، تغییر (change) و ریست کردن (reset) پسورد root در mysql

۱. MySQL Server را غیر فعال کنید.

/etc/init.d/mysql stop

۲. تنظیمات MySQL را اجرا کنید.

sudo mysqld --skip-grant-tables &

۳. به MySQL از طریق root لاگین کنید.

mysql -u root mysql

۴. YOURNEWPASSWORD را در عبارت زیر با پسورد موردنظرتان برای root تغییر دهید:

UPDATE user SET Password=PASSWORD('YOURNEWPASSWORD') WHERE User='root'; FLUSH PRIVILEGES; exit;