شخصی‌سازی‌ها

کیبورد

اضافه کردن کیبورد فارسی:

System Setting > Keyboard > Layout Tab > + > Persian

تنظیم هاتکی تغییر layout روی caps lock:

Options Tab > Key(s) to change layout > Caps Lock

تنظیم چراغ caps lock طوریکه وقتی روی زبان دوم (فارسی) هست روشن شود:

Use Keyboard LED to show alternative layout > Caps Lock

با این دستور هم می‌شود تقریبا چنین کاری کرد:

setxkbmap 'us,ir,us' ',,' -option 'grp:caps_toggle,grp_led:caps'

تنظیمات power

وقتی lid بسته می‌شود هیچ کاری نکند:

System Setting > Power > When lid is closed > Do nothing

وقتی کلید پاور خورد کاری نکند:

System Setting > Power > Power Button > Do nothing

تنظیمات fstab

ابتدا uuid پارتیشن را پیدا کنید:

sudo blkid -o full -s UUID

باز کردن فایل:

sudo nano /etc/fstab

اضافه کردن یک خط مشابه این:

UUID=8862283262282800 /win      ntfs  rw       0    0

غیرفعال‌کردن یوزر guest

این فایل را باز کنید:

/etc/lightdm/lightdm.conf

این خط را به آن اضافه کنید:

allow_guest=false

افزودن به bin یوزر

دستورهای ssh به سرورها که زیاد استفاده میشن با sshpass و دستور مربوط به اتصال فیلترشکن را به /usr/local/bin اضافه کنین.

نصب فونت‌ها

کپی دایرکتوری فونت‌ها و ریست کردن کش:

cp -R /path/to/source/ /home/$USER/.fonts
fc-cache

نصب و پکیج منیجر

به‌روزرسانی سیستم

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

مخازنی که باید اضافه شوند

sudo add-apt-repository ppa:otto-kesselgulasch/gimp
sudo add-apt-repository ppa:versable/elementary-update
sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa
sudo add-apt-repository ppa:banshee-team/ppa
sudo add-apt-repository ppa:gummi/gummi
sudo add-apt-repository ppa:videolan/stable-daily
sudo add-apt-repository ppa:olivier-berten/misc
sudo add-apt-repository ppa:dreibh/ppa
sudo add-apt-repository ppa:stebbins/handbrake-releases
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo add-apt-repository ppa:screenlets/ppa
sudo add-apt-repository ppa:bumblebee/stable
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-x-swat/x-updates
sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
sudo add-apt-repository ppa:pitti/postgresql
sudo add-apt-repository ppa:kazam-team/stable-series
sudo add-apt-repository ppa:openshot.developers/ppa

این خط را هم دستی اضافه کنید به انتهای فایل /etc/apt/sources.list:

deb http://cran.um.ac.ir/bin/linux/ubuntu precise/

پکیج‌هایی که باید پاک شوند

geary
empathy
noise
shotwell
scratch-text-editor
maya-calendar

پکیج‌هایی که من از روی ریپازیتوری نصب می‌کنم

نکته:‌ ubuntu restricted extras ادوب فلش هم نصب می‌کند و چون ادوب ایران را تحریم کرده فیلترشکن می‌خواهد.

نکته: مرحله نصب جاوای نسخه اوراکل فیلتر شکن میخواد. به خاطر تحریم.

نکته: این متد نصب، اوراکل جاوا ۷ را در کنار اوپن‌جی‌دی‌کی نصب می‌کند. ممکن است شما به هر دوی آنها نیاز نداشته باشید.

firefox
gedit
dnsutils
brasero
gnome subtitle
gmtp
cheese
vlc media player
guake terminal
audacity
filezilla
ttf-freefarsi
ttf-farsiweb
virtualbox
tasksel
pidgin internet messenger
transmission bittorrent client
eog
build-essential
nautilus
axel
gparted
curl
youtube-dl
git
sshpass
elementary-tweaks
openjdk-7-jre
openjdk-7-jdk
screenlets
banshee
mysql-workbench
pgadmin
alarm-clock-applet
dia
handbrake-gtk
libimage-exiftool-perl
oracle-java7-installer
screenlets-pack-all
openvpn
kazam screencaster
gtk-recordmydesktop
openshot
shutter
sound recorder
inkscape vector graphics editor
gimp
r-base
r-base-dev
anki
libreoffice calc
libreoffice writer
libreoffice impress
bumblebee bumblebee-nvidia virtualgl linux-headers-generic
ubuntu restricted extras
7zip
phpmyadmin

برای مشکل نخوردن اوراکل و اوپن‌جی‌دی‌کی:

sudo update-java-alternatives -s java-7-oracle

نصب برنامه‌ها از روی فایل

postgres

nano /etc/apt/sources.list
deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ trusty-pgdg main 9.5
wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -
apt-get update
apt-get install postgresql-9.5

viber

download: http://viber.com/products/linux

google chrome

نصب دیپندنسی‌ها:

sudo apt-get install libxss1 libappindicator1 libindicator7

دانلود و نصب خود پکیج:

https://www.google.com/chrome/browser/

teamviewer

download: http://www.teamviewer.com/en/download/linux.aspx

skype

download: http://www.skype.com/en/download-skype/skype-for-linux/

rstudio

download: https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/

eclipse

download: https://www.eclipse.org/downloads/

install: http://askubuntu.com/questions/26632/how-to-install-eclipse

openconnect

install:

sudo apt-get install openconnect vpnc
echo "YOURPASSWORD" | sudo openconnect --no-cert-check --script /etc/vpnc/vpnc-script -u YOURUSERNAME --passwd-on-stdin URL

kerio-control-vpnclient

install:

دیپندنسی‌ها را نصب کنید:

sudo apt-get install devscripts make patch build-essential libc6:i386 libgcc1:i386 libstdc++6:i386 libssl1.0.0:i386 libuuid1 debconf vim

برنامه را با دستور زیر نصب و تنظیم کنید:

sudo dpkg -i kerio-control-vpnclient-8.1.1-1019-p1-linux.deb

اگر فایل deb کریو با سیستم‌های multiarch یا ۶۴ بیت سازگاری ندارد برای تبدیل فایل به نسخه سازگار این مستند را مطالعه کنید.

download: http://download.kerio.com/dwn/kerio-control-vpnclient-linux.deb

toggle

download: https://github.com/toggl/toggldesktop#linux-64-bit-only

install:

sudo apt-get install libc6 libdrm2 libexpat1 libffi6 libgcc1 libgl1-mesa-glx libglapi-mesa libglib2.0-0 libgstreamer0.10-0 libgstreamer-plugins-base0.10-0 liblzma5 liborc-0.4-0 libpcre3 libstdc++6 libx11-6 libx11-xcb1 libxau6 libxcb1 libxcb-dri2-0 libxcb-dri3-0 libxcb-glx0 libxcb-present0 libxcb-sync1 libxcomposite1 libxdamage1 libxdmcp6 libxext6 libxfixes3 libxml2 libxrender1 libxshmfence1 libxslt1.1 libxss1 libxxf86vm1 zlib1g
cd ~/Downloads
sudo dpkg -i toggldesktop*.deb

angry ip scanner

download: http://angryip.org/download/#linux

hangout

download: https://www.google.com/tools/dlpage/hangoutplugin/download.html

starcal2

download: http://github.com/ilius/starcal/tarball/master

sudo bash ./install-ubuntu

masterpdf

download: http://code-industry.net/public/master-pdf-editor_2.2.15_amd64.deb

netbeans

download: https://netbeans.org/downloads/start.html?platform=linux&lang=en&option=all

pycharm

download:

install:

tar -xvzf pycharm-4.0.4.tar.gz
cd pycharm-4.0.4/
sudo find . -type f -exec chmod 644 {} \;
sudo find . -type d -exec chmod 755 {} \;
sudo chmod +x bin/*
sudo chown -R $USER:$USER *
mv pycharm-2.6.2/ /opt/

open it and in setting choose:

/usr/bin/local/pycharm
Eclipse keymap 
line numbers
dont ask license every time

Plugins:

 • db connection driver
 • emmet
 • live debug
 • nodejs
 • markdown
 • .ignore
 • bashsupport

phpstorm

same as above.

inteliJ

same as above.

VisualParadigm

download: https://www.visual-paradigm.com/download/community.jsp?platform=linux&arch=64bit

nodejs

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup | sudo bash -
sudo apt-get install nodejs
sudo apt-get install npm

Webstorm

download:

install:

coursera-dl

virtualenv -p /usr/bin/python3 my-coursera
cd my-coursera
source bin/activate
git clone https://github.com/coursera-dl/coursera
cd coursera
pip install -r requirements.txt
./coursera-dl -u [email] -p [password] [course-name]

for next times:

cd /directory/where/I/want/my/courses/my-coursera
source bin/activate
cd coursera
./coursera-dl ...

aptana

download: http://www.aptana.com/products/studio3/download

install:

sudo apt-get install libjpeg62 libwebkitgtk-1.0-0 git-core
install oracle java
sudo unzip [name of Aptana Studio ZIP file here].zip -d /opt
wget http://www.samclarke.com/wp-content/uploads/2012/04/AptanaStudio3.desktop
sudo mv AptanaStudio3.desktop /usr/share/applications/AptanaStudio3.desktop

smartgit

download: http://www.syntevo.com/smartgit/download

نصب آر

این خط را هم دستی اضافه کنید به انتهای فایل /etc/apt/sources.list:

deb http://cran.um.ac.ir/bin/linux/ubuntu precise/

آپدیت کنید:

sudo apt-get update

آر را نصب کنید:

sudo apt-get install r-base r-base-dev

نصب آر استادیو

برنامهٔ آر استادیو را دانلود کنید و بعد از نصب باز کنید نصب کنید.

پرینتر

ابتدا فایل hplip را از اینجا دانلود کنید:

http://sourceforge.net/projects/hplip/

این پکیج‌ها دیپندنسی هستند و باید نصب شوند:

sudo apt-get install python-qt4 python-qt4-dbus python-qt4-gl
sudo apt-get install gcc build-essential python-dev libcupsys2-dev libusb-1.0.0 libtool libcupsimage2-dev libsane-dev libsnmp-dev

سپس با این دستور روی کاربر root پسورد بگذارید:

sudo passwd

اسکریپت را اجرا کنید و در مراحل نصب به جز موارد زیر گزینه دیفالت را به ترتیب انتخاب کنید:

'y' to continue auto installation
7   Ubuntu
3   12.04 ("Precise", Released 28/04/2012)
'i'= Remove and Install*
n=no
i=ignore/continue
u=GUI mode*

برای تعریف پرینتر جدید تحت شبکه:

hp-setup 192.168.0.212

پسورد کاربر root را در نهایت پاک کنید:

sudo passwd -l root

وایرشارک

sudo apt-get install wireshark
sudo dpkg-reconfigure wireshark-common 
sudo usermod -a -G wireshark $USER
sudo reboot

تکس

برای نصب تکس دو متد راحت‌تر وجود دارد. متد پیشنهادی انجمن آن نصب تکس از طریق فایل ایزو است. این روش به نسبت روش بعد سخت‌تر است و آخرین و یکی از بهترین نسخه‌های تکس را نصب می‌کند اما ممکن است DPKG را خراب کند. روش بعد نصب از طریق APT است که یکی از نسخه‌های خیلی قدیمی آن را نصب می‌کند و نسخه‌های قدیمی تکس معمولن باگ دارند ولی این روش ایمن‌تر و مطمئن‌تر است و DPKG سالم می‌ماند.

در هر دو روش این فونت‌ها باید نصب شوند:

https://sites.google.com/site/parsilatex/downloads

در هر دو روش باید ویرایشگر gummi نصب شود:

sudo apt-get install gummi

در روش اول از اینجا دانلود کنید:

http://ctan.mirrors.hoobly.com/systems/texlive/Images/

و با این راهنما نصب کنید:

http://www.parsilatex.com/mediawiki/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%B5%D8%A8_%D8%AA%DA%A9%E2%80%8C%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%88_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%88

در روش دوم:

sudo add-apt-repository ppa:texlive-backports/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install texlive texlive-base texlive-binaries texlive-common texlive-latex-base texlive-latex-extra texlive-latex-recommended texlive-pictures lmodern texlive-xetex texlive-bibtex-extra

و استفاده از این اسکریپت:

wget https://github.com/scottkosty/install-tl-ubuntu/raw/master/install-tl-ubuntu && chmod +x ./install-tl-ubuntu
sudo ./install-tl-ubuntu

خروجی این اسکریپت چیزی مشابه این خواهد بود:

install-tl-ubuntu: WARNING: this script currently supports Ubuntu 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, and 14.04. 
For other versions, one would probably want to use a different 
debian-control-texlive-in.txt file.
install-tl-ubuntu: checking for TeX Live environment variables...
install-tl-ubuntu: running apt and dpkg commands...
install-tl-ubuntu: WARNING: dpkg could not install dummy TeX Live package
install-tl-ubuntu: determining the fastest repository...
install-tl-ubuntu: the fastest repo is: http://mirror.ox.ac.uk/sites/ctan.org
install-tl-ubuntu: downloading and extracting install-tl for time number 1...
install-tl-ubuntu: install-tl downloaded and extracted successfully.
install-tl-ubuntu: starting install-tl for time number 1...

اجرای خط بعد بسته به سرعت اینترنت شما ممکن است مدت بسیار زیادی طول بکشد.

progress: [0407/2919, time/total: 35:39/04:26:15]

وقتی خط بالا دانلود شود خروجی برنامه چیزی مشابه این خواهد بود:

install-tl-ubuntu: install-tl finished successfully.
install-tl-ubuntu: linking...
install-tl-ubuntu: installing Evince AppArmor fix for TeX Live fonts...
install-tl-ubuntu: installing tlmgr.desktop...
install-tl-ubuntu: running texhash...
install-tl-ubuntu: texhash was successful.
install-tl-ubuntu: Wed Nov 19 10:23:52 IRST 2014: Finished (all successful).
install-tl-ubuntu: you might need to restart your computer
so that your PATH (in /etc/environment) will be sourced.

نصب پایتون سه

sudo apt-get install python-software-properties
sudo add-apt-repository ppa:fkrull/deadsnakes
sudo apt-get update
sudo apt-get install python3.4

نصب کامپیز

در حالت پیش فرض دسکتاپ Pantheon از افکت‌های Compiz پشتیبانی نمی‌کند. برای فعال کردن Compiz در دسکتاپ Pantheon مراحل زیر را دنبال کنید:

sudo apt-get install compiz compizconfig-settings-manager compiz-plugins-extra
cd /usr/share/xsessions/
sudo nano pantheon-compiz.desktop

و اطلاعات زیر را در این فایل کپی کنید:

[Desktop Entry]
Name=Pantheon compiz
Comment=This session provides elementary-compiz experience
Exec=gnome-session --session=pantheon-compiz
TryExec=wingpanel
Icon=
Type=Application 

حالا مراحل زیر را بروید:

cd /usr/share/gnome-session/sessions/
sudo nano pantheon-compiz.session

و اطلاعات زیر را در این فایل کپی کنید:

[GNOME Session]
Name=Pantheon Compiz
RequiredComponents=gnome-settings-daemon;
RequiredProviders=windowmanager;
DefaultProvider-windowmanager=compiz
FallbackSession=ubuntu
DesktopName=Pantheon

سیستم را Log out کنید و با Pantheon Compiz وارد سیستم شوید. ذره‌بین compiz با نام magnifier مهمترین ابزاریست که من از آن استفاده می‌کنم.

تنظیمات برنامه‌ها

تنظیمات screenlets

لیست اسکرین‌لت‌ها:

Lipik
Output
Clock

اددآن‌های فایرفاکس

Adblock Plus
Autofill Forms
Copy As Plain Text
Copy Links
DownThemAll!
Firebug
Flagfox
Foxyscrobbler
Scrapbook
Screengrab
Tamper Data
Toggle Web Developer
Wappalyser
Web Developer
YSlow
Leechblock

ایکلیپس

 1. شماره خط بندازه کنار هر خط
 2. نصب پلاگین git integration

کدبلاکس

وقتی برای اولین بار برنامه را باز می‌کنید یک پنجره مزاحم گوشه صفحه است که داخل آن نوشته: Welcome to the script console!

برای بستن آن به منوی view بروید و یکبار کلید c را فشار دهید. موقع بستن برنامه از شما می‌خواهد تنظیمات prespective را سیو کنید.

پایچرم

برای اینکه شماره خط بندازه از منوی بالای صفحه:

Files >> Settings >> Editor >> General >> Appearance >> check: show line numbers 

برای اینکه شورتکاتش رو به سیستم اضافه کنید پایچرم را باز کنید. از منوی بالای صفحه:

Tools >> Create Desktop Entry

گواک

 1. کم کردن transparency و تیره کردن زمینه
 2. عوض کردن شورت‌کی‌ها

بن‌شی

 1. تنظیمات Last.Fm به درستی صورت بگیرد.
 2. از منوی بالا Edit بعد Prefrences بعد موارد زیر تیک بخورند:
 3. Sync Metadata between library and files
 4. Sync Play counts between library and files

جنگوه

برای نصب و استفاده از جنگوه این مستند را مطالعه کنید: https://smm.sadrn.com/doku.php/django

پیدجین

Tools > Preferences > Sounds > uncheck "buddy sign in" and "buddy sign out"
Tools > Plugins > Libnotify Popups > Configure Plugin > uncheck "buddy sign on"

جی‌ادیت

 1. شماره خط بندازه کنار هر خط
 2. اندازه تب‌ها بشه ۴ تا فاصله.

ناتیلوس

 1. نحوه نمایش به list تغییر کند.
 2. گزینه show hidden files انتخاب شود.
 3. پوشه /win بوکمارک شود.

starcal2

 1. انتخاب Persian
 2. تیک بخورد: در شروع نشست اجرا شو
 3. تیک برداشته شود: در هنگام شروع پنجره اصلی را نمایش بده.
 4. تیک بخورند: مناسبت‌های میلادی، مناسبت‌های اسلامی، اوقات شرعی، تعطیلات رسمی ایران
 5. در تنظیمات اوقات شرعی به موارد تیک‌خورده اضافه شود: اذان ظهر، غروب آفتاب، نیمه شب

نصب سرور لمپ و برگرداندن دیتابیس‌ها و لینک کردن www

sudo tasksel

مواردی که تیک بخورد: LAMP و Desktop USB

mysql_secure_installation

پروفایل‌ها

نمایش باطری در منوبار: Show Time in Menu Bar

ریستور کردن سایت منیجر فایل زیلا (.filezilla)

کیپ‌این‌داک‌ها: Firefox, Files, Eclipse, Gummi, gedit, Banshee

ریستور کردن پروفایل پیدجین (.purpule)

ریستور کردن .bash_history

تویکس: اندازه آیکون‌های داک کوچک شود و رنگ زمینهٔ آن حذف شود

ریستور کردن دایرکتوری workspace ایکلیپس

بازگرداندن پروفایل فایرفاکس (.mozilla) و ست کردن firefox -P

دیفالت‌ها: nautilus, gedit, firefox, eog

استارتاپ اپلیکشین: guake, pidgin, starcal2 و این موارد دیفالت همراه نصب تیک میخورند: Alarm Clock و Screenletها و Nvidia Setting

مشخص کردن مکان music dir و تنظیم مشخصات حساب last.fm در banshee

جابجایی شرتکات ناتیلوس و پنتئون

این فایل باز شود:

/usr/share/applications/pantheon-files.desktop

محتویات آن به این تغییر کند:

[Desktop Entry]
Name=Pantheon Files
Comment=Browse your files
Keywords=folder;manager;explore;disk;filesystem;
GenericName=File Manager
Exec=pantheon-files %U
Icon=folder
Terminal=false
StartupNotify=true
Type=Application
MimeType=x-directory/gnome-default-handler;x-directory/normal;inode/directory;
Categories=System;Utility;Core;GTK;FileTools;FileManager;
X-GNOME-Gettext-Domain=pantheon-files
X-Ayatana-Desktop-Shortcuts=TabNew;WindowNew;Root
[TabNew Shortcut Group]
Name=New _Tab
Exec=pantheon-files -t
TargetEnvironment=Unity
[WindowNew Shortcut Group]
Name=New _Window
Exec=pantheon-files
TargetEnvironment=Unity
[Root Shortcut Group]
Name=New Window As _Administrator
Exec=gksu pantheon-files
TargetEnvironment=Unity

این فایل باز شود:

/usr/share/applications/nautilus-home.desktop

محتویات آن به این تغییر کند:

[Desktop Entry]
Name=Files
Comment=Open your personal folder
GenericName=Nautilus File Manager
Exec=nautilus %U
Icon=system-file-manager
Terminal=false
StartupNotify=true
Type=Application
Categories=System;Utility;Core;GTK;FileTools;FileManager;
X-GNOME-Bugzilla-Bugzilla=GNOME
X-GNOME-Bugzilla-Product=nautilus
X-GNOME-Bugzilla-Component=general
X-GNOME-Bugzilla-Version=3.0.0
X-Ubuntu-Gettext-Domain=nautilus
Actions=Window;
[Desktop Action Window]
Name=Open a New Window
Exec=nautilus
OnlyShowIn=Unity;

برنامه‌های keep in doc:

nautilus
telegram
pycharm
gedit
firefox

برنامه‌های فعلی:

nvidia-384
starcalendar 3.0.6
alarm clock
copyQ
exodus
nautilus
search for files
shutter
gedit
mendeley desktop
gimp
e-book viewer
image viewer
inkscape
libreoffice draw
libreoffice calc
libreoffice impress
libreoffice math
libreoffice writer
master pdf editor
r studio
angry ip scanner
anydesk
discord
firefox
filezilla
google chrome
oracle java 8
remmina remote desktop
skype
teamviewer
telegram desktop
thunderbird mail
transmission
uget
gummi
anbox
mathpix snipping
visual paradigm
gitkraken
intellij idea
meld diff viewer
pgadmin |||
webstorm
pycharm
audacity
audio recorder
avidemux
banshee media player
brasero
cheese webcam
gnome subtitle
handbrake
kazam
openshot video editor
vlc media player
gparted
guake terminal
oracle vm virtualbox