پاسخ پرسش اولین زمان رسیدن قورباغه به سمت دیگر رودخانه

def solution(x, a):
  covered_time = [-1] * x # Record the time, each position is covered
  uncovered = x # Record the number of uncovered position

  for index in range(len(a)):
    if covered_time[a[index] - 1] != -1:
      # This position is already covered
      continue
    # This position is to be covered
    covered_time[a[index] - 1] = index
    uncovered -= 1
    if uncovered == 0:
      # All positions are covered
      return index

  # Finally, some positions are not covered
  return -1