پاسخ پرسش اعداد جالب

import math


def find_interesting_numbers(n):
  number = 8
  interesting_numbers = []
  while len(interesting_numbers) < n:
    current_number = number
    factors = 0
    while current_number % 2 == 0: # count all even factors
      factors += 1
      current_number //= 2
    for i in range(3, int(math.sqrt(current_number)) + 1, 2): # count all odd factors
      while current_number % i == 0:
        factors += 1
        current_number //= i
    if current_number != 1: # check if the remainder number is a prime number by itself
      factors += 1
    if factors == 3:
      interesting_numbers.append(number)
    number += 1
  return interesting_numbers