مثال استفاده از تابع eval

>>> x = 1
>>> eval('x+1')
2