تعریف تاپل‌های یک عضوی

>>> (2)
2
>>> (1+1)
2
>>> ((2))
2
>>> (2,)
(2,)