شرط‌های یک خطی برای اساینمنت

conditional = True

if conditional:
    a = 'grobe'
else:
    a = 'gorbee'

# Using one line if-condition-assignment
a = 'gorbe' if conditional else 'gorbee'