جابجا کردن اعداد

تابعی بنویسید که دو ورودی عدد و لیست بگیرد و محتویات داخل لیست را به اندازهٔ آن عدد به سمت راست جابجا کند. مثلاً لیست [۶, ۳, ۸, ۹, ۷] بعد از یکبار جابجا شدن تبدیل به [۳, ۸, ۹, ۷, ۶] می‌شود. یعنی در هر بار جابجایی هر عدد داخل لیست یکی به سمت راست جابجا می‌شود و عدد آخر لیست به ابتدای آن برمی‌گردد.

ورودی‌ها

نام ورودینوع ورودیتوضیح
alistیک لیست با محتویات دلخواه
kintegerیک عدد integer که نشان می‌دهد هر خانهٔ لیست چندتا به سمت راست جابجا شود

خروجی

لیست a که محتویات آن k بار به سمت راست جابجا شده است.

تست‌کیس‌ها

ورودی نمونهخروجی نمونه
‎‎{'a': [3, 8, 9, 7, 6], 'k': 3}‎[9, 7, 6, 3, 8]