رخداد فرد در لیست

یک لیست با نام a که شامل N تا عدد integer هست داده شده‌است. این لیست شامل تعداد فردی عضو است و به جز یکی از اعضای این لیست، هر عضو این لیست زوج بار تکرار شده یا به عبارت دیگر می‌تواند با یک عضو دیگر از لیست که مقدار یکسانی با آن دارد جفت شود. می‌خواهیم مقدار عضوی که فرد بار تکرار شده را پیدا کنیم.

ورودی‌ها

نام ورودینوع ورودیتوضیح
alistیک لیست شامل اعداد integer که تعداد تکرار هر عضو آن زوج است به جز یک عضو که تعداد فرد بار تکرار شده

خروجی

مقدار عضوی که فرد بار تکرار شده یا به عبارت دیگر با عضو دیگری جفت نمی‌شود.

تست‌کیس‌ها

ورودی نمونهخروجی نمونه
‎{'a': [9, 3, 9, 3, 9, 7, 9]}‎7