چک کردن اعداد متوالی

یک لیست از اعداد integer به نام A داده شده‌است. یک permutation یعنی یک ترتیب از اعداد که هر کدام از اعداد از ۱ تا N در آن یک و فقط یک‌بار وجود داشته باشد. برنامه‌ای بنویسید که یک لیست در ورودی دریافت کند و با برگرداندن یک مقدار boolean مشخص کند که لیست ورودی یک permutation هست یا نه.

ورودی‌ها

نام ورودینوع ورودیتوضیح
alistیک لیست از اعداد integer

خروجی

یک مقدار boolean که اگر لیست ورودی permutation باشد مقدار آن True و در غیر این‌صورت False خواهد بود.

تست‌کیس‌ها

ورودی نمونهخروجی نمونه
‎{'a': [4, 1, 3, 2]}‎True
‎{'a': [4, 1, 3]}False