صد سالگی

تابعی بنویسید که نام و سن را در ورودی بگیرد و حساب کند که کاربر در چه سالی صد ساله خواهد بود. سپس رشتهٔ متنیِ فلان فرد در فلان سال صد ساله خواهد شد را برگرداند.

راهنمایی: الان سال ۱۴۰۰ هستیم.

def get_hundred_years_old(name, age):
    ...
    ...

print(get_hundred_years_old(**eval(input())))

ورودی‌ها

نام ورودینوع ورودیتوضیح
namestringنام فرد
ageintegerسن کنونی فرد

خروجی

یک string به شکل زیر که در آن {name} و {year} با نام و سالی (شمسی) که سن کاربر صد سال خواهد بود جایگزین شده‌است:

{name} will be 100 years old in the year {year}.

تست‌کیس‌ها

ورودی نمونهخروجی نمونه
‎{'name':'Masoud','age':26}Masoud will be 100 years old in the year 1474.‎