مقلوب عدد

مقلوب یک عدد همان عدد است وقتی آن را از راست به چپ بنویسید. مثلاً مقلوب عدد ۲۶۷۸ می‌شود ۸۷۶۲. برنامه‌ای بنویسید که یک لیست از اعداد صحیح مثبت بگیرد و اعداد داخل آن لیست را مقلوب کند و حاصل را در قالب یک لیست جدید از اعداد مقلوب شده برگرداند.

ورودی‌ها

نام ورودینوع ورودیتوضیح
nlistیک لیست پایتون از اعداد صحیح

خروجی

یک لیست پایتون که اعداد داخل آن مقلوب شدهٔ اعداد داخل لیست n هست.

تست‌کیس‌ها

ورودی نمونهخروجی نمونه
‎{'n': [5, 143, 2678, 98, 1616, 666]}‎[5, 341, 8762, 89, 6161, 666]

کنجکاوی

  • برنامهٔ فوق را بدون استفاده از قابلیت‌های کار با string در پایتون و با استفاده از محاسبات ریاضی بنویسید.
  • اگر بخواهیم درصورت منفی بودن اعداد هم آن‌ها را بتوانیم مقلوب کنیم چه تغییری در کد نوشته شده بدهیم؟