متوازی‌الاضلاع

برنامه‌ای بنویسید که طول ضلع افقی و ارتفاع یک متوازی‌الاضلاع را دریافت کرده و با استفاده از کاراکترهای * و فاصله آن را رسم کند. فرض کنید که طول ضلع افقی و ارتفاع هر دو اعداد صحیح بین ۲ و ۴۰ هستند.

ورودی‌ها

نام ورودینوع ورودیتوضیح
aintegerطول ضلع افقی
hintegerارتفاع متوازی‌الاضلاع

خروجی

یک رشتهٔ متنی که درون آن یک متوازی‌الاضلاع با استفاده از کاراکترهای * و فاصله رسم شده‌است.

تست‌کیس‌ها

ورودی نمونهخروجی نمونه
‎{'a': 5, 'h': 4}
   *****
  *   *
 *   *
*****
‎{'a': 3, 'h': 2}
 ***
***

توجه

در انتهای هر خط space اضافی چاپ نکنید.