صد سالگی

برنامه‌ای بنویسید که در خط اول نام و در خط دوم سن کاربر را در ورودی بگیرد و حساب کند که کاربر در چه سالی صد ساله خواهد بود. سپس رشتهٔ متنیِ فلان فرد در فلان سال صد ساله خواهد شد را برگرداند.

راهنمایی: الان سال ۱۴۰۰ هستیم.

ورودی‌ها

شماره خطنوع ورودیتوضیح
یکstringنام فرد
دوintegerسن کنونی فرد

خروجی

یک string به شکل زیر که در آن {name} و {year} با نام و سالی (شمسی) که سن کاربر صد سال خواهد بود جایگزین شده‌است:

{name} will be 100 years old in the year {year}.

تست‌کیس‌ها

ورودی نمونهخروجی نمونه
Masoud
26
Masoud will be 100 years old in the year 1474.‎