پرش قورباغه

یک قورباغهٔ کوچک می‌خواهد از یک سمت رودخانه به سمت دیگر برود. قورباغه در حال حاضر در ابتدای رودخانه قرار دارد و می‌خواهد به انتهای رودخانه یا جلوتر از آن برسد و در هر بار پرش مقدار ثابتی به سمت جلو حرکت می‌کند. برنامه‌ای بنویسید که با گرفتن ابتدا و انتهای رودخانه و طول پرش، حداقل تعداد پرش‌های قورباغه برای اینکه بتواند به سمت دیگر برسد را حساب کند.

ورودی‌ها

شماره خطنوع ورودیتوضیح
یکintegerمحل شروع حرکت قورباغه یا همان ابتدای رودخانه
دوintegerانتهای رودخانه که قورباغه قرار است به آن برسد یا از آن عبور کند
سهintegerمسافتی که قورباغه در هر بار پرش جلو می‌رود

خروجی

تعداد پرش‌های قورباغه برای عبور از نقطهٔ y

تست‌کیس‌ها

ورودی نمونهخروجی نمونه
10
85
30
3