متوازی‌الاضلاع

برنامه‌ای بنویسید که طول ضلع افقی را در خط اول و ارتفاع یک متوازی‌الاضلاع را در خط دوم دریافت کرده و با استفاده از کاراکترهای * و فاصله آن را رسم کند. فرض کنید که طول ضلع افقی و ارتفاع هر دو اعداد صحیح بین ۲ و ۴۰ هستند.

ورودی‌ها

شماره خطنوع ورودیتوضیح
اولintegerطول ضلع افقی
دومintegerارتفاع متوازی‌الاضلاع

خروجی

یک رشتهٔ متنی که درون آن یک متوازی‌الاضلاع با استفاده از کاراکترهای * و فاصله رسم شده‌است.

تست‌کیس‌ها

ورودی نمونهخروجی نمونه
‎5
4
   *****
  *   *
 *   *
*****
3
2
 ***
***

توجه

در انتهای هر خط space اضافی چاپ نکنید.