پرش قورباغه

یک قورباغهٔ کوچک می‌خواهد از یک سمت رودخانه به سمت دیگر برود. قورباغه در حال حاضر در ابتدای رودخانه قرار دارد و می‌خواهد به انتهای رودخانه یا جلوتر از آن برسد و در هر بار پرش مقدار ثابتی به سمت جلو حرکت می‌کند. تابعی بنویسید که با گرفتن ابتدا و انتهای رودخانه و طول پرش، حداقل تعداد پرش‌های قورباغه برای اینکه بتواند به سمت دیگر برسد را حساب کند.

ورودی‌ها

نام ورودینوع ورودیتوضیح
xintegerمحل شروع حرکت قورباغه و ابتدای رودخانه
yintegerانتهای رودخانه که قورباغه قرار است به آن برسد یا از آن عبور کند
dintegerمسافتی که قورباغه در هر بار پرش جلو می‌رود

خروجی

تعداد پرش‌های قورباغه برای عبور از نقطهٔ y

تست‌کیس‌ها

ورودی نمونهخروجی نمونه
‎{'x':10, 'y':85, 'd':30}3