پیدا کردن عدد گم شده در بازهٔ معلوم

تابعی بنویسید که یک لیست شامل اعداد integer بدون عضو تکراری که همهٔ اعضای آن در بازهٔ از یک تا عددی دلخواه هستند و فقط یکی از اعداد آن بازه در آن وجود ندارد را در ورودی بگیرد و در خروجی عددی که در این لیست وجود ندارد را برگرداند.

ورودی‌ها

نام ورودینوع ورودیتوضیح
alistیک لیست از اعداد integer در بازهٔ ۱ تا عددی دلخواه که فقط یکی از اعداد این بازه درون آن نیست و عضو تکراری هم ندارد

خروجی

یک عدد integer که در بازهٔ اعداد ورودی وجود ندارد.

تست‌کیس‌ها

ورودی نمونهخروجی نمونه
‎{'a':[2, 3, 1, 5]}4