عدد گم شده در حالت کلی

تابعی بنویسید که در ورودی یک لیست از اعداد Integer بگیرد و کوچکترین عدد مثبت بزرگتر از صفری که در این لیست وجود ندارد را برگرداند.

ورودی‌ها

نام ورودینوع ورودیتوضیح
aintegerیک لیست از اعداد integer

خروجی

کوچکترین عدد مثبت بزرگتر از صفری که در این لیست وجود ندارد.

تست‌کیس‌ها

ورودی نمونهخروجی نمونه
‎{'a':[1, 3, 6, 4, 1, 2]}5
‎{'a':[1, 2, 3]}4
‎{'a':[-1, -3]}1