تنظیمات محیطی گیت

git config user.name "John Smith"
git config --local user.name "John Smith"
git config --global user.name "John Smith"
git config --system user.name "John Smith"

git config --global user.name "John Smith"
git config --global user.email [email protected]
git config --global core.editor nano

git config --list
git config user.name
git config --show-origin user.name