به تمارین اضافه شه:

به عنوان توتوریال بررسی شن:

https://hackr.io/tutorials/learn-python